REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA WZNOWIONA !!!
2020-05-01

Zarządzenie nr 226/2020 zmieniające harmonogram naboru do przedszkoli.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 5 do 18 maja br. Deklaracja może być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

Szczegóły w załączniku umieszczonym w zakładce REKRUTACJA.

Komunikat Prezydenta Miasta Rybnika
2020-05-04

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika Prezydent Miasta nie zaleca udostępniania przyszkolnych obiektów sportowych (boisk).

Wyjątek mogą stanowić kluby sportowe, które po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i z zachowaniem aktualnych wymogów sanitarnych mogą korzystać z ww. obiektów.

Place zabaw pozostają zamknięte

2020-05-05

Informujemy, że na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Rybniku, Prezydent Miasta Rybnika, jako organ prowadzący wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w przedszkolu w terminie od 06.05.2020r. do 22.05.2020r.

Egzamin dla uczniów klasy VIII
2020-05-15

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Komunikat i materiały są dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Wytyczne zostały umieszczone także w zakładce DLA UCZNIÓW i DLA RODZICÓW

WAŻNY KOMUNIKAT
2020-05-20

SZANOWNI RODZICE!

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i  okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. 

Decyzja o ewentualnym  otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych kontynuujemy  indywidualne zajęcia rewalidacyjne, a z dn. 25 maja br. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas 8.

W związku z powyższym należy kontynuować nauczanie zdalne.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU - KONKURS
2020-05-21

21.05.2020 obchodzimy Światowy Dzień Kosmosu!

W zakładce Dla uczniów znajduje się prezentacja poświęcona tej tematyce - ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA!

Prezentacja dostępna również pod linkiem:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/dziekosmosu.pdf

Z tej okazji ogłaszamy konkurs dla klas 1-3 na najpiękniejszą pracę plastyczną pt. "DROGA MLECZNA - GALAKTYKA MARZEŃ". 

NAGRODA: Dla zwycięzców przewidziano upominki.
WIELKOŚĆ: format A4
TECHNIKA: dowolna.

Zdjęcia prac należy przesyłać na maila:
drogamlecznakonkurs@gmail.com

Pierwsza klasa o profilu żeglarskim w Rybniku
2020-05-25

W Rybniku powstanie 1 klasa SP o profilu żeglarskim!
Zapisy trwają do 3 czerwca w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rybniku (ZSS w Rybniku).

 

Żeglarstwo to pasja, przygoda i sposób na życie. Sport który otwiera horyzonty, sprawia że stajemy się częścią przyrody, uczy nas współzawodnictwa, szacunku dla przeciwnika i przyrody. Uczy samodzielności, ale również działania w grupie, wpaja zasady fair play, odpowiedzialności za siebie i innych. 
Już po raz czwarty TS Kuźnia Sekcja Żeglarska oraz ZSS w Rybniku ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu żeglarskim.
W Zespole Szkół Sportowych z powodzeniem działają obecnie trzy klasy żeglarskie (klasa 1, 5 i 6),
- zajęcia sportowe zintegrowane są z planem lekcji,
- dzieci uczestniczą w zajęcia z pływania na basenie,

- poza sezonem żeglarskim odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe,

- pro­gra­m szko­le­nia do­pa­so­wa­ny jest do wieku uczniów klas 1 - nauka przez zabawę! 
- uczniowie klas żeglarskich mają moż­li­wo­ść spę­dza­nia czasu ak­tyw­nie na po­wie­trzu pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych trenerów or­ga­ni­zu­ją­cych nie tylko zajęcia na wodzie ale również zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, gry i zabawy ruchowe, gry terenowe i wiele innych aktywnych form dla najmłodszych! 

Zapraszamy do kontaktu!
Wszelkie informacje dotyczące klas żeglarskich oraz naboru, dostępne są pod numerem telefonu 504 806 385!

 

Do  03.06.2020 - przyjmowane są wnioski o przy­ję­cie do klasy spor­to­wej (WY­MA­GA­NE DO­KU­MEN­TY NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z IN­STRUK­CJĄ PODANĄ NA STRONIE SZKOŁY: https://www.zss.mia­sto­ryb­nik.pl )

Zasady naboru oraz harmonogram znajduje się na stronie sekcji 
http://zagle.rybnik.pl/news/details/364/

Zakończono tworzenie listy uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
2020-05-26

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku dziękuje serdecznie rodzicom za zaangażowanie i wspólne działania, w celu ustalenia listy uczniów klas pierwszych. Informuję, że lista została  dzisiaj ostatecznie zamknięta. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie ZSzP15.

 

W tym dniu składamy również najpiękniejsze życzenia wszystkim mamom. Życzymy pociechy z dzieci, radości z dnia codziennego i wspólnie spędzonych chwil z rodziną.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik