Oferowana pomocy dydaktyczno-wychowawcza:

  • zajęcia rewalidacyjne ( wsparcie: terapeuty, socjoterapeuty, surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
  • zajęcia logopedyczne
  • nauczanie indywidualne
  • wsparcie pedagoga szkolnego i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rybniku
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik